2013. gada 21. janv.

Novada bibliotekāru seminārs

17.janvārī, Ciblas bibliotēkā notika Ciblas novada bibliotēku (Blontu, Ciblas, Felicianovas, Līdumnieku, Pušmucovas un Līdumnieku b-ku) vadītāju seminārs.
Uz semināru bija ieradušās Ludzas pilsētas bibliotēkas direktore Inta Kušnere un bibliotēku metodiķe Elita Zirne. Viņas apmeklēja bibliotēku pirmo reizi pēc bibliotēkas pārcelšanās uz jaunām telpām.
 Tikšanās laikā tika runāts par gada teksta un statistikas atskaitēm, to pareizu aizpildīšanu, datu ievadīšanu kultūras kartē, kā arī pārrunāti citi ar darbu saistīti jautājumi.