2018. gada 15. janv.

Atmiņu stāsti par skolas gaitām

Bijusī aktīvā kultūras darbiniece, Felicianovas bibliotēkas bibliotekāre Irēna Okuņeva (bijusī Stripkāne) ir atstājusi Ciblas bibliotēkai bagātīgu fotogrāfiju klāstu, kopā ar atmiņu stāstiem par skolas laika gaitām.
Atmiņas ir par skolas biedriem, kopīgi pavadītiem brīžiem, par skolotājiem u.c.
Fotogrāfijas un atmiņu stāsti bibliotēkā ir saglabāti un būs skatāmi atsevišķā mapē. Tie tika nodoti arī Ludzas pilsētas galvenajai bibliotēkai.