2013. gada 28. okt.

Pieredzes apmaiņas brauciens


     22.oktobrī 15 bibliotekāri devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Balvu centrālo bibliotēku. Šoreiz Ciblas novadu pārstāvēja visu sešu bibliotēku vadītājas.
     Mūs laipni sagaidīja Balvu centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule, kura pastāstīja par bibliotēkas galvenajiem darbības virzieniem, ikdienas darbu un darba koordinēšanu. Balvu bibliotēka pastiprinātu uzmanību pievērš novadpētniecības darbam un latgaliskās vides piekopšanai.
     Mēs izstaigājām visas bibliotēkas nodaļas un telpas, uzklausot nodaļu vadītāju stāstījumus. Vēlāk bibliotēkas direktore pavadīja mūs nelielā ekskursijā pa Balviem, parādot nozīmīgākās pilsētas vietas.
     Mājupceļā mēs vēl iegriezāmies Bērzkalnes un Lazdulejas pagastu bibliotēkās.
Paldies Ludzas bibliotēkas meitenēm Elitai Zirnei un Intai Kušnerei, kas noorganizēja šo braucienu.

 Ludzas b-kas direktore I.Kušnere pasniedz dāvanu.
 Balvu CB direktore Ruta Cibule stāsta par bibliotēku.
 Lasītava.

 Visas sešas Ciblas novada bibliotēku vadītājas.
Visas 15- Ludzas, Kārsavas, Ciblas novadu b-ku pārstāves.

2013. gada 16. okt.

Kultūras projekta grāmatas

 
     Augusta mēnesī Ciblas bibliotēka iesniedza pieteikumu kultūras projektam „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās.” Kopumā projekta konkursā tika iesniegti 76 projekti, atbalstīti tika 59 bibliotēku projekti, tai skaitā arī Ciblas bibliotēkas projekts. Vērtējot projektus, tika ņemts vērā konkursa nolikumā prasītais, projekta saturiskā kvalitāte, īpaši tika skatīts pamatojums grāmatu kolekcijas nepieciešamībai.
     Tas ir Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izstrādāts kultūras projekts, ko finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF).
     Projekta mērķis ir sekmēt vērtīgāko latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību publiskajās bibliotēkās. Tā ir augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra: stāsti, romāni, dzīves stāsti, dzeja, atmiņu grāmatas un diski. Kopā saņemtas 72 grāmatas, diski par kopīgo cenu 394.40 Ls. 
     Iegūtās grāmatu kolekcijas sadali vada un koordinē bibliotēka (Ciblas b-ka), kura iesniedza projekta pieteikumu. Grāmatu kolekcija ir tikai viena uz visām bibliotēkām un tā  tika sadalīta piecu novada bibliotēku starpā.
 Visas(72) projekta grāmatas
 Ciblas b-kas projekta grāmatas